REKLAMA

Oblast dotazu / Právní poradna

UPOZORNĚNÍ: V OBDOBÍ ČERVENCE A SRPNA NENÍ ZASTOUPENA ONLINE PRÁVNÍ PORADNA, VAŠE DOTAZY BUDOU VYŘIZOVÁNY AŽ V ZÁŘÍ. DĚKUJEME ZA POCHOPENÍ.

V občanském právu radíme zejména: převod vlastnického práva (smlouvy kupní, darovací, náležitosti smluv) zrušení a vypořádání spoluvlastnictví (dohodou či soudní cestou) dědické právo, dědění ze zákona, náležitosti platnosti závěti, podmínky vydědění vymáhání pohledávek vzory soudních žalob V oblasti rodinného práva: možnost rozvodového řízení způsob vypořádání majetku v manželství a v době po rozvodu řešení bytové otázky spolunájemníků po rozvodu Všeobecné otázky bytového práva nájem družstevní nárok k bytu soukromé vlastnictví k bytu a nemovitosti.

Bohužel nejsme schopni zajistit okamžitou reakci na Váš dotaz. Proto, potřebujete-li akutní pomoc v tíživé životní situaci, kontaktujte naší linku telefonické krizové pomoci Senior telefon - 800 157 157, kde Vám naši pracovníci mohou pomoci vyhledat právní poradenství ve Vašem okolí.

  ‹ Předchozí  1  2  3  4  Další ›    Poslední »    
 

TOP TEN

vloženo 03.09.2009 13:20:21

Otázka:

Dobrý de, chtěla jsem Vás poprosit o radu ve věci odstoupení od darovací smlouvy. Mému manželovi zemřel dědeček, který vlastnil 1/2 nemovitosti. Jedná se o dům a zahradu. Druhou polovinu nemovitosti vlastnila babička, která je na živu. Vše se převádělo na manželova tatínka ( jak 1/2 dědictvím po dědeškovi, tak 1/2 darovací smlouvou od babičky), takže se stal tchán výlučným vlastníkem nemovitosti. Prošlo to již katastrálním úřadem, zapsáno to bylo asi před 14 dny. Tchán chce celou nemovitost darovat mému namželovi, jenže máme problém skrz daně. Z darovaného podílu od babičky by musel tchám teď platit daň z příjmu pokud by to na manžela převedl do dvou let od nabytí nemovitosti nebo do 5 let nabytí nemovitosti dle podmínek trv. byliště. Chci se zeptat, zda může babička od darovací smlouvy odstoupit ( se souhlasem všech zúčastněných) a darovat 1/2 nemovitosti mému manželovi (svému vnukovi) nebo to není možné? Děkuji Dana

Vážená paní,


k Vašemu dotazu ze dne 3. září 2009 ve věci odstoupení od darovací smlouvy sdělujeme:


Problematiku darovací smlouvy upravuje občanský zákoník v § 628 a násl. (zákon č. 40/1964 Sb., ve znění pozdějších předpisů). Úprava se týká pravidel darování; není řešena „možnost odstoupení od darovací smlouvy“. Občanský zákoník upravuje pouze možnost domáhání se vrácení daru. Podle § 630 dárce se může domáhat vrácení daru, jestliže se obdarovaný  chová k němu nebo k členům jeho rodiny tak, že tím hrubě porušuje dobré mravy.

S pozdravem

JUDr. Zdenka Biedermannová, dobrovolnice písemné právní poradny ŽIVOTa 90, o.s.

4. září 2009

vloženo 21.09.2009 12:18:56

Otázka:

Dobrý den,prosila bych o radu při koupi staré nemovitosti,kterou chceme s přítelem koupit a vlastnit každý 1/2.Nyní ji chceme společně opravit,společně nést náklady na opravu a společně ji užívat.Nejsme manželé,žijeme spolu jako druh a družka.Každý máme ze svého původního manželství dvě děti.Jak lze ošetřit v kupní smlouvě,že v případě smrti jednoho z nás nechají dědici(tedy děti toho druhého) dožít v této nemovitosti a vypořádají si všichni 4 vše až po smrti nás obou? ( Po provedených úpravách zůstaneme bez prostředků a nebude možné dědice vyplatit). Děkuji za odpověď Hana

Vážená paní,


k Vašemu dotazu ze dne 21. září 2009 v záležitosti možného dožití jednoho ze spoluvlastníků  ve společně zakoupené nemovitosti v souvislosti s dědickým řízením sdělujeme:

Nejvhodnějším řešením jak zajistit, aby jeden z Vás, pokud druhý zemře, mohl v nemovitosti, kterou jako podíloví spoluvlastníci zakoupíte a budete se v budoucnu podílet na její opravě a udržování, by bylo sepsat závěť. Tuto závěť musí sepsat každý z Vás samostatně, společná závěť by byla neplatná.  Doporučujeme v této záležitosti využít služeb advokáta.

S pozdravem

JUDr. Zdenka Biedermannová

2. října 2009

vloženo 10.10.2009 17:57:02

Otázka:

Poslanecká sněmovna přijala tak zvanou "chodníkovou novelu".Město rozhodlo,že bude cca 127,5 kilometrů chodníků rozděleno do čtyř skupin podle naléhavosti údržby. "Na chodnících v prvním pořadí důležitosti musí technické služby zahájit zmírnění závad ve schůdnosti do 12 hodin od spadu sněhu, ve druhé skupině do 36 hodin, ve třetí do 72 hodin a ve čtvrté – ručně - do 72 hodin. Dalších 159 kilometrů chodníků se v zimě udržovat nebude," .Je to správné rozhodnutí nebo se jedná o porušení zákonné normy? Pokud si vzpomínám, tak když za údržbu chodníků přilehlých k nemovitostem odpovídali jejich majitelé,byli ze strany magistrátu i pokutováni když nebyl chodník uklizen. Jan M.

Vážený pane,


k Vašemu dotazu ze dne 12. října 2009, který se týká schůdnosti zasněžených a namrzlých chodníků, sdělujeme:


Novelou zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích (novela zák. č. 97/2009 Sb.) byla sice stanovena obcím povinnost zajišťovat schůdnost chodníků, ale nikoliv absolutní. Podle § 27 odst. 5 cit.zák. obec (tj. též magistrát hl.m. Prahy) nezajišťuje schůdnost některých chodníků odstraňováním sněhu a náledí  pro jejich malý dopravní význam. V těchto případech je povinností obce tyto úseky označit a svým nařízením je vymezit. Kromě uvedeného podle odst. 6 obec má stanovit nařízením rozsah, způsob a lhůty odstraňování závad a schůdnosti chodníků.


Nařízení obce má podle zákona o obcích (zákon č. 128/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů),  podle zákona o krajích (zákon č. 129/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů) a podle zákona o hl.m. Praze (zákon č. 131/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů) charakter obecně závazného právního předpisu.


Jestliže magistrát hl.m. Prahy  rozhoduje o tom, jak bude zajišťovat úklid sněhu a náledí na chodnících, tj. rozsah, způsob a lhůty odstraňování závad, je tato jeho působnost v mezích zákona o pozemních komunikacích i v mezích zákona o hl.m. Praze.


S pozdravem


JUDr. Zdenka Biedermannová
16. října 2009

vloženo 27.10.2009 11:20:46

Otázka:

Dobrý den, prosím o radu ohledně převodu družstevního bytu do osobního vlastnictví.Bydlíme s manželem, který je plně invalidní v družstevním bytě a v letošním roce jsme požádali, tak jako naši sousedé o převod bytu do osobního vlastnictví. Družstvo nám ale odpovědělo, že máme doložit, že jsme o byt požádali podle zákona č. 74/1992 Sb. Žádnou písemnou nabídku od SBD jsme však nikdy neobrželi. Manžel tvrdí, že když jsme nepožádali v roce 1992 a později ani v promlčecí době pěti let o převod, tak že již na převod družstevního bytu do vlastnictví již nemáme nárok. Na členských schůzkách družstevníků nás ale předseda samosprávy opakovaně ujišťoval, že nemusíme o nic žádat, že převody bytů do vlastnictví nejsou možné do doby vyřešení vlastnictví stavebních parcel na kterých stojí náš dům. Děkuji za odpovědˇ. Anežka K.

Vážená paní,

k Vašemu dotazu ze dne 27. října 2009, který se týká převodu družstevního bytu do osobního vlastnictví, sdělujeme:

Předpokladem převedení družstevního bytu do osobního vlastnictví je vždy písemná výzva nájemce družstevního bytu adresovaná družstvu, nikoliv písemná nabídka SBD.

Podle stávající právní úpravy (zák. č. 42/1992 Sb., o úpravě majetkových vztahů a vypořádání majetkových nároků v družstvech a zák. č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů)  byla dána nájemci družstevního bytu možnost požádat (písemná výzva) o převedení tohoto bytu do osobního vlastnictví v časově omezené lhůtě. V mnoha případech se tak ale nestalo.

Novou právní úpravou, zákonem č. 345/2009 Sb., kterým se mění zákon o vlastnictví bytů,  byla možnost vyzvat družstvo o převedení bytu do osobního vlastnictví časově prodloužena. Citovaný zákon je ze dne 9. září 2009 a nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2010. Podle čl. II tohoto zákona nebyla-li uzavřena smlouva podle § 23 odst. 2 zákona č. 72/1994 Sb., do 1. července 2010, lze právo na uzavření smlouvy podle § 23 odst. 2 a 3 zákona č. 72/1994 Sb., uplatnit do 31. prosince 2020.

Opakujeme, že podmínkou převedení družstevního bytu do osobního vlastnictví je vždy písemná výzva nájemce družstevního bytu adresovaná družstvu, nikoliv výzva družstva. Chráněno je zde právo nájemce bytu.


Převod družstevního bytu do osobního vlastnictví není vázán na vypořádání majetkových vztahů k pozemku,  na kterém dům stojí. Jedná se o samostatnou záležitost. Může se jednat o pozemek ve vlastnictví právnické nebo fyzické osoby, například též ve vlastnictví obce apod., pokud pozemek není ve vlastnictví SBD. Převod družstevního bytu do osobního vlastnictví může být bezplatný za předpokladu, že všechny závazky vůči družstvu jsou uhrazeny. Jinak tomu bude s pozemkem, může se např. jednak o bezplatný převod, pokud pozemek bude náležet státu, může se ale také jednat o úplatný převod pokud pozemek náleží např. obci nebo soukromé (právnické či fyzické) osobě.


Přejeme Vám, aby se záležitost vyřešila k Vaší úplné spokojenosti.


S pozdravem

JUDr. Zdenka Biedermannová, dobrovolnice písemné právní poradny ŽIVOTa 90, o.s.

30. října 2009

vloženo 31.12.2009 17:29:14

Otázka:

Prateta mi darovala bezplatně družstevní práva k bytu. Podléhá tento převod zdanění?

Vážená paní,

k Vašemu dotazu ze dne 4. ledna 2010, který se týká bezplatného darování družstevního práva k bytu, sdělujeme:

Vlastnictví družstevního bytu náleží bytovému družstvu. Nájemcem družstevního bytu je člen družstva. Podle odst. 3) § 42 zákona č. 176/1990 Sb., o bytovém, spotřebním, výrobním a jiném družstevnictví člen může dohodou převést svá členská práva a povinnosti na příbuzné v řadě přímé, sourozence, manžela, bývalého manžela a na jiné osoby blízké, které s ním žijí ve společné domácnosti; převod členských práv a povinností na jiné osoby upravují stanovy příslušného družstva.
Ve Vašem případě by zřejmě  mělo jít o převod členských práv a povinností podle stanov družstva, nikoliv o bezplatné darování. Obraťte se proto na představenstvo bytového družstva.


S pozdravem

JUDr. Zdenka Biedermannová     8. ledna 2010

  ‹ Předchozí  1  2  3  4  Další ›    Poslední »    
Omlouváme se, ale registrace v tuto chvíli není možná, z důvodu řešení Souhlasu o poskytování osobních údajů – registrace bude opět možná od září 2018. Děkujeme za pochopení!
Předpověď počasí
Pátek Sobota Neděle
Zataženo
11°C /7°C
Zataženo
11°C /7°C
Oblačno
10°C /6°C

Portál - kniha Hry a trénink Paměti

Logo Ministerstvo práce a sociálních věci Logo Život90
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace