REKLAMA

Oblast dotazu / Právní poradna

UPOZORNĚNÍ: V OBDOBÍ ČERVENCE A SRPNA NENÍ ZASTOUPENA ONLINE PRÁVNÍ PORADNA, VAŠE DOTAZY BUDOU VYŘIZOVÁNY AŽ V ZÁŘÍ. DĚKUJEME ZA POCHOPENÍ.

V občanském právu radíme zejména: převod vlastnického práva (smlouvy kupní, darovací, náležitosti smluv) zrušení a vypořádání spoluvlastnictví (dohodou či soudní cestou) dědické právo, dědění ze zákona, náležitosti platnosti závěti, podmínky vydědění vymáhání pohledávek vzory soudních žalob V oblasti rodinného práva: možnost rozvodového řízení způsob vypořádání majetku v manželství a v době po rozvodu řešení bytové otázky spolunájemníků po rozvodu Všeobecné otázky bytového práva nájem družstevní nárok k bytu soukromé vlastnictví k bytu a nemovitosti.

Bohužel nejsme schopni zajistit okamžitou reakci na Váš dotaz. Proto, potřebujete-li akutní pomoc v tíživé životní situaci, kontaktujte naší linku telefonické krizové pomoci Senior telefon - 800 157 157, kde Vám naši pracovníci mohou pomoci vyhledat právní poradenství ve Vašem okolí.

  1  2  3  Další ›    Poslední »    
 

TOP TEN

vloženo 29.05.2009 16:07:01

Otázka:

Mám byt v osobním vlastnictví, v panelovém domě, kde některé byty jsou družstevní, jiné v soukromém vlastnictví. Stavební bytové družstvo si bude brát úvěr na opravu výtahů. Po mně chtějí, abych na bance podepsala žádost o úvěr svým jménem jako vlastník. Musím to udělat? Mám strach, co se stane, když se úvěr z nějakého důvodu nebude splácet. Děkuji

Dne 29. května 2009 byl prostřednictvím internetu vznesen dotaz týkající se povinností  vlastníků bytů v případě oprav společných částí domu (výtahů), zejména povinnosti podílet se na finanční úhradě prostřednictvím bankovního úvěru. Konkrétně:

-         zda jednotlivý vlastník bytu má povinnost svým jménem žádat o úvěr,

-         co se stane, když z nějakého důvodu vlastník bytu nebude úvěr splácet.

Základní právní vztahy společenství vlastníků a vlastníku jednotek (bytů) upravuje zákon č.72/1994 Sb., o vlastnictví bytů, ve znění pozdějších předpisů. Tento zákon kromě jiného stanoví základní práva a povinnosti vlastníků jednotek. Vlastník jednotky se podílí na správě domu v rozsahu, který odpovídá jeho spoluvlastnickému podílu na společných částech domu, pokud si vlastníci jednotek nedohodnou jinak (např. ve stanovách). Vlastníci jednotek jsou povinni přispívat na náklady spojené se správou domu a pozemku, k tomu skládají předem určené finanční prostředky jako zálohu. Výši záloh si určí vlastníci jednotek usnesením shromáždění dopředu tak, aby byly kryty předpokládané náklady, které bude nutné vynaložit v následujících obdobích.

Pokud jde o nákladnější opravy společných částí domu (výtahy), včetně finanční úhrady, předpokládá to projednání na shromáždění vlastníků jednotek a souhlas tří čtvrtin všech vlastníků. Alikvotní část finanční úhrady závisí na velikosti spoluvlastnického podílu na společných částech domu. Povinnost alikvotní část uhradit vyplývá z vlastnictví jednotky a spoluvlastnictví společných částí domu. Finanční částka by mohla být zaplacena najednou v hotovosti (pokud se tak společenství dohodne) nebo splácena pomocí bankovního úvěru. Bankovní úvěr vyžaduje každý vlastník svým jménem. Za splácení také svým jménem ručí. V případě, že nedostojí svým závazkům vznikne zástavní právo na jednotce (bytu).

Obecně lze uvést, že z vlastnictví nevyplývají pouze výhody, ale také odpovědnost, včetně finanční.


JUDr. Zdenka Biedermannová, dobrovolnice písemné právní poradny ŽIVOTa 90, o.s.
5. června 2009

vloženo 19.06.2009 15:26:56

Otázka:

Dobrý den,chtěli bychom s manželem dceři a zeťovi darovat chatu se zahradou,ale nevíme jak postupovat.Děkuji za odpověď-.

Dne 19. června 2009 byl prostřednictvím internetu vznesen dotaz rodičů týkající se postupů spojených s darování chaty se zahradou dceři a zeťovi.

Darovací smlouva je zcela stručně upravena v § 628 občanského zákoníku. Pokud předmětem darování je nemovitost, musí být darovací smlouva písemná. Změna vlastnictví podléhá zápisu do katastru nemovitostí. Pro sepsání darovací smlouvy a návrhu zápisu do katastru nemovitostí je vhodné využití služeb advokáta nebo notáře. Tyto služby jsou však placené, výše částek je smluvní.

V souvislosti s vaším záměrem darovat nemovitost nejen dceři, ale také zeťovi, musíme upozornit na to, že nemovitost by se stala společným  jměním manželů. Je možné darovat nemovitost pouze dceři. V tomto případě by výlučným vlastníkem byla pouze dcera.

JUDr. Zdenka Biedermannová, dobrovolnice písemné právní poradny ŽIVOTa 90, o.s.

26. června 2009

vloženo 24.06.2009 00:07:33

Otázka:

Před rokem mi teta darovala rodinný dům. Nyní psychicky onemocněla a léčí se v psychiatrické léčebně. Lékař vyřizuje její zbavení svéprávnosti. Pokud bude zbavena svéprávnosti bude to mít vliv na případné zrušení darovací smlouvy, pokud by o to někdo z příbuzných požádal .

Dne 24. června 2009 byl prostřednictvím internetu vznesen dotaz týkající se platnosti daru, jestliže dárce později bude zbaven způsobilosti k právním úkonům. V konkrétním případě se jedná o nemovitost.

Předpokládáme, že nemovitost byla darována v době, kdy dárce byl schopen své jednání bez problémů zvládat. Současně předpokládáme, že darování bylo realizováno v mezích právního řádu, tedy písemnou darovací smlouvou a zápisem do katastru nemovitostí. O tom, že dárce byl schopen jednat,  mohou svědčit jeho vlastnoruční ověřené podpisy na darovací smlouvě.  Za těchto podmínek darování je platné.

Způsobilosti k právním úkonům zbaví soud, jestliže fyzická osoba pro duševní poruchu, která není jen přechodná, není vůbec schopna činit právní úkony. Procesní řízení o zbavení způsobilosti k právním úkonům upravuje občanský soudní řád (zákon č. 99/1963 Sb., ve znění pozdějších předpisů).

Případné zbavení způsobilosti k právním úkonům nemůže mít vliv na platnost darovací smlouvy, jestliže darování proběhlo tak, jak je zmíněno v prvním odstavci. To samo o sobě však nevylučuje možnost soudního sporu příbuzných, kteří mohou její platnost zpochybnit.

JUDr. Zdenka Biedermannová, dobrovolnice písemné právní poradny ŽIVOTa 90, o.s.

26. června 2009

vloženo 29.06.2009 11:06:48

Otázka:

Dobrý den, chtěla jsem se zeptat, jestli je zaměstnavatel povinen vyplatit mzdu zaměstnanci v hotovosti, pokud si to zaměstnanec přeje nebo jestli může mít stanoveno ve vnitřních předpisech, že vyplácí mzdu pouze bezhotovostním způsobem.

Dne 29. června 2009 byl prostřednictvím internetu vznesen dotaz týkající se způsobu vyplácení mzdy zaměstnavatelem.

Základní právní úpravu, která se obecně týká mezd a platů, obsahuje zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů.

Podle § 142 mzda nebo plat se vyplácí zaměstnanci v zákonných penězích, v pracovní době a na pracovišti,  nebyla-li dohodnuta jiná doba a jiné místo plnění. To lze dohodnout v kolektivní smlouvě, kterou zaměstnavatel uzavírá s odborovou organizací. Pokud tyto záležitosti  nejsou sjednány v kolektivní smlouvě, určí je zaměstnavatel sám, ale po projednání s odborovou organizací.

Podle § 143 je zaměstnavatel povinen na žádost zaměstnance při výplatě mzdy nebo platu poukázat částku určenou zaměstnancem na svůj náklad a nebezpečí na jeden účet zaměstnance u banky nebo spořitelny či úvěrového družstva.

Další podrobnosti  mohou být uvedeny ve vnitřních předpisech.

JUDr. Zdenka Biedermannová, dobrovolnice písemné právní poradny ŽIVOTa 90, o.s.

10. července 2009

vloženo 17.08.2009 17:58:22

Otázka:

Dobrý den. V r.1966 se můj otec se svou matkou,sestrou a bratrem na radu notáře vzdali dědictví po otci a manželovi a to ve prospěch posledního bratra..aby to prý bylo na jednoho,ale že se nic neděje:-))...bla bla.Bohužel vybrali toho nesprávného a ten za celou dobu až dodnes byl na této chalupě snad 2x nebo 3x v životě. Neplatí daně z nem....ty platil můj otec a nyní má matka. Veškeré práce na chalupě a veškeré poplatky platil vždy můj otec nebo nyní matka neboť jim chodí složenky domů. Majitel nemovitosti se nezdržuje na trv.bydlišti, nikde nepracuje, o nemovitöst se nestará a domluva (v případě že jej něškde zastihnu) je nulová. Máme obavy aby chalupu neprodal nebo nedaroval nějakému "chytřáčkovi".Myslíte že se dá v takovém případě něco dělat...myslím ve prospěch dědiců,kteří se původně zbavili dědictví ve prospěch toho "nepravého"? Děkuji za odpověď Milan

Vážený pane,

k Vašemu dotazu ze dne 19. srpna 2009, který se týká problémů spojených s dědickými právy, sdělujeme:


Dědicem nemovitosti  je ten, kdo je zapsán v katastru nemovitostí jako právoplatný vlastník, tedy Váš bratr, i když se o nemovitost nestará. Činit něco ve prospěch dalších členů rodiny je nereálné. Těžko můžete namítat případný prodej nebo darování nemovitosti, pokud se tak vlastník, tedy Váš bratr, rozhodne.


Problémy by mohly nastat například:

V případě neplacení různých zákonem daných poplatků (daň z nemovitosti, atd), by mohlo dojít k jejich vymáhání exekucí.

V případě prodeje nemovitosti by mohlo dojít vystěhování Vaší matky, pokud není v katastru nemovitostí pro ní zapsáno věcné břemeno trvalého užívání s přesným vymezením jeho obsahu.

Doporučujeme uschovávat doklady o všech platbách, které Váš otec a nyní Vaše matka  uhrazovali, pro případné vymáhání náhrady v případě prodeje.

Chápeme, že námi podaná informace neřeší Vaší situaci. Pokuste se s Vaším bratrem i nadále jednat a  vše vyřešit smírnou cestou. Ke smírnému řešení by mohlo také dojít tím, že by Váš bratr nemovitost darováním převedl na některého člena Vaší rodiny. Darování nemovitosti lze darovací smlouvou, která podléhá též zápisu do katastru nemovitostí. K tomuto postupu je vhodné využít služeb advokáta.


S pozdravem


JUDr. Zdenka Biedermannová, dobrovolnice písemné právní poradny ŽIVOTa 90, o.s.

21. srpna 2009

  1  2  3  Další ›    Poslední »    
Omlouváme se, ale registrace v tuto chvíli není možná, z důvodu řešení Souhlasu o poskytování osobních údajů – registrace bude opět možná od září 2018. Děkujeme za pochopení!
Předpověď počasí
Pátek Sobota Neděle
Oblačno
3°C /-1°C
Déšť
6°C /1°C
Déšť
9°C /5°C

Portál - kniha Hry a trénink Paměti

Logo Ministerstvo práce a sociálních věci Logo Život90
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace