REKLAMA

Sociální dopady onkologických onemocnění


V průběhu posledních let se zvyšují nároky občanů na poskytovanou zdravotní, sociální a sociálně zdravotní péči, která jim pomáhá řešit jejich obtížnou životní situaci způsobenou nemocí, zdravotním postižením či stářím. Mezi zdravotní postižení s poměrně významnými celospolečenskými a tím i sociálními dopady patří onkologická onemocnění.

Výskyt zhoubných nádorů má rostoucí trend. Do Národního onkologického registru ČR bylo před deseti lety nahlášeno přibližně 60 tisíc nových případů, nyní je to již téměř 72 tisíc případů. Pozitivní je, že úmrtnost na zhoubné novotvary má opačný trend. Současně lze také konstatovat zlepšenou prognózu u řady nádorových diagnóz díky pokrokům v léčbě. Zde stejně jako v jiných oblastech platí, že onkologická onemocnění zjištěná a léčená v časných stadiích mají i méně závažné sociální dopady jak pro jednotlivce, tak pro celou společnost.
Pracovní neschopnost pro onkologické nemoci

Onkologické onemocnění a jeho léčení podmiňuje vzhledem ke své náročnosti a dlouhodobosti několikaměsíční až několikaroční dočasnou pracovní neschopnost. Z hlediska hodnocení funkčního postižení, pracovní schopnosti a následně i invalidity se považuje za potřebné, aby zdravotní stav byl stabilizovaný, tj. aby bylo možno spolehlivě vyhodnotit výsledky a následky léčby, aby proběhla dostatečná doba rekonvalescence (včetně rehabilitace) a aby rovněž stav pracovní schopnosti jedince byl ustálený. Komplexní zhodnocení pracovní schopnosti lze tedy spolehlivě provést zpravidla 6 měsíců po ukončení onkologické léčby, a to ve vztahu ke schopnosti vykonávat dosavadní zaměstnání nebo jiné, zdravotně vhodné práce/zaměstnání.
Invalidita

Řada onkologických postižení vede k dlouhodobému nebo trvalému omezení nebo výpadku pracovní schopnosti a invaliditě různého stupně. Na vysokém podílu zhoubných nádorů na invalidizaci v České republice se v minulosti nepochybně podílely „hyperprotektivní“ lékařské přístupy přetrvávající z devadesátých let, a to zejména tím, že za stabilizovaný zdravotní stav se považoval stav zpravidla až po dvou letech od ukončení léčby. Po tuto dobu byla v mnoha případech uznávána plná invalidita. Současné poznatky odborných lékařů onkologů, které byly implementovány do vyhlášky Ministerstva práce a sociálních věcí ČR č. 359/2009 Sb., o posuzování invalidity, považují za dobu postačující ke stabilizaci zdravotního stavu zpravidla 6 měsíců.
Stupeň závislosti

Příspěvek na péči z důvodu závislosti fyzické osoby je určen osobám, které jsou z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu závislé na pomoci druhé osoby při péči o vlastní osobu a soběstačnosti. Vzhledem k tomu, že řada onkologických postižení je léčitelná a vyléčitelná, dochází k závislosti jen za určitých situací a ve velmi omezeném počtu případů.

Onkologové hodnotí funkční schopnost podle škály Světové zdravotnické organizace (tzv. škála WHO – Karnofsky index), kdy zejména hodnoty indexu 3 a 4 svědčí o závislosti (3 – pacient na lůžku tráví více než 50 % času, omezeně soběstačný, 4 – pacient trvale upoután na lůžko, nesoběstačný).

V roce 2007 bylo v kategorii stupeň závislosti vypracováno celkem 145 668 posudků, z toho pro onkologickou diagnózu bylo 6 621 posudků. V roce 2008 bylo v kategorii stupeň závislosti vypracováno celkem 169 685 posudků, z toho pro onkologickou diagnózu bylo 10 122 posudků.
Mimořádné výhody pro těžce zdravotně postižené občany

Občanům s těžkým tělesným, smyslovým nebo mentálním postižením, které podstatně omezuje jejich pohybovou nebo orientační schopnost, se poskytují podle druhu a stupně postižení mimořádné výhody, a to I. stupně pro občany s těžkým zdravotním postižením, II. stupně pro občany se zvlášť těžkým zdravotním postižením a III. stupně pro občany se zvlášť těžkým zdravotním postižením s potřebou průvodce. To znamená, že i v případě onkologických postižení v systému mimořádných výhod jsou rozhodující jejich nepříznivé dopady na pohyblivost nebo orientaci.
Příspěvky sociální péče

Posuzování zdravotního stavu pro účely příspěvků sociální péče se provádí pro dávky: příspěvek na úhradu za užívání bytu, příspěvek na celkovou opravu motorového vozidla, příspěvek na individuální dopravu, příspěvek na úpravu bytu, příspěvek na zakoupení motorového vozidla a příspěvek na zvláštní úpravu motorového vozidla.

V roce 2007 bylo v kategorii příspěvky sociální péče vypracováno celkem 16 731 posudků, z toho pro onkologickou diagnózu bylo 578 posudků. V roce 2008 bylo v kategorii příspěvky sociální péče vypracováno celkem 17 078 posudků, z toho pro onkologickou diagnózu bylo 607 posudků.
Stupeň zdravotního postižení

Pro přiznání některých dávek státní sociální podpory a jejich výši má význam stupeň zdravotního postižení fyzické osoby (zejména pro účely rodičovského příspěvku a sociálního příplatku). Vzhledem k podmínkám nároku na dávky lze z posudkově medicínského hlediska konstatovat, že posuzování stupně zdravotního postižení se týká zejména nezaopatřených dětí (90 % všech projednávaných případů). V roce 2007 bylo v kategorii stupeň zdravotního postižení ukončeno celkem 10 920 posudků, z toho pro onkologickou diagnózu bylo 456 posudků. V roce 2008 bylo v kategorii mimořádné výhody ukončeno celkem 11 881 posudků, z toho pro onkologickou diagnózu bylo 462 posudků.
Osoba zdravotně znevýhodněná

Fyzickým osobám na trhu práce je v případě zdravotního postižení poskytována zvýšená ochrana. Jednu skupinu osob se zdravotním postižením tvoří osoby uznané rozhodnutím příslušného úřadu práce jako osoby zdravotně znevýhodněné. Za osobu zdravotně znevýhodněnou se považuje osoba, která má zachovánu schopnost vykonávat soustavné zaměstnání nebo jinou výdělečnou činnost, ale její schopnosti být nebo zůstat pracovně začleněna, vykonávat dosavadní povolání nebo využít dosavadní kvalifikaci nebo kvalifikaci získat jsou podstatně omezeny z důvodu jejího dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu.

V roce 2007 bylo v kategorii osoba zdravotně znevýhodněná vypracováno celkem 20 141 posudků, z toho bylo pro onkologickou diagnózu 308 posudků. V roce 2008 bylo v kategorii osoba zdravotně znevýhodněná vypracováno celkem 12 205 posudků, z toho bylo pro onkologickou diagnózu 169 posudků.Alena Zvoníková, Alena Váňová,
Odbor posudkové služby MPSV

 

Převzato z www.mpsv.cz

(Publikováno 22. března 2010)

>>zpět
Omlouváme se, ale registrace v tuto chvíli není možná, z důvodu řešení Souhlasu o poskytování osobních údajů – registrace bude opět možná od září 2018. Děkujeme za pochopení!
Předpověď počasí
Úterý Středa Čtvrtek
Oblačno
2°C /-2°C
Sněhové přeháňky
0°C /-3°C
Sněhové přeháňky
-1°C /-3°C

Portál - kniha Hry a trénink Paměti

Logo Ministerstvo práce a sociálních věci Logo Život90
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace