REKLAMA

Evropská komise předložila návrh 12 nových opatření na posílení práv občanů


Evropská komise navrhla sérii kroků, jež mají posílit práva občanů a odstranit překážky, s nimiž se občané stále potýkají ve svém každodenním životě. Zpráva o občanství EU za rok 2013 představuje 12 konkrétních opatření, která mají Evropanům pomoci lépe využívat práva, jež jim z evropského občanství vyplývají, ať již jde o práva při hledání zaměstnání v jiné zemi EU či účast na demokratickém životě v Unii. K nejdůležitějším opatřením patří návrh usnadnit lidem hledání práce v rámci EU či možností studia v jiné členské zemi, snížit pro občany EU nadměrnou byrokracii související s pobytem v jiné zemi EU či cestováním v rámci Unie a odstranit překážky odrazující od nakupování v zahraničí. Zprávou o občanství EU Komise letos, tedy během Evropského roku občanů, reaguje na výzvy mnoha občanů upozorňují na problémy, s nimiž se setkávají při stěhování do jiné země EU či během svých cest a nákupů v jiném členském státě.

 


Místopředsedkyně Evropské komise a komisařka pro spravedlnost, základní práva a občanství Viviane Redingová„Občanství EU představuje korunovační klenot evropské integrace. Pro politickou unii má podobný význam, jako má euro pro unii hospodářskou a měnovou. Dnešní zpráva o občanství staví občany EU do středu pozornosti,“ uvedla Viviane Redingová, místopředsedkyně Evropské komise a komisařka pro spravedlnost, základní práva a občanství. „Od svého začlenění do Smluv v roce 1993 se občanství EU nadále rozvíjí – ještě však stále nemá konečnou podobu: lidé i dnes narážejí na překážky, které jim brání využívat svých práv v každodenním životě. Každý rok obdržíme od občanů více než milion dotazů, které se týkají jejich práv. Právě proto dnes představujeme opatření, která umožní občanům svá práva lépe využívat v běžných situacích, jako je hledání práce, nakupování po internetu nebo účast na evropském rozhodovacím procesu.”

Přestože byla práva občanů EU stanovena již před 20 lety v Maastrichtské smlouvě, není jejich uplatňování v každodenním životě občanů vždy samozřejmostí. To potvrdila i rozsáhlá veřejná konzultace na téma občanství (IP/12/461), v níž 12 000 občanů EU uvedlo příklady administrativních překážek, s nimiž se stále setkávají např. při uplatňování práva volného pohybu. Na potřebu situaci zlepšit poukazují i výsledky průzkumů Eurobarometr o občanských (IP/13/119) a volebních právech (IP/13/215), jakož i mnohé z diskusí o budoucnosti Evropy, na kterých občané debatovali s evropskými politiky a politiky jednotlivých členských zemí. Vyplývá to rovněž z ohromného množství dotazů ohledně práv EU, s nimiž se veřejnost obrací na informační službu Europe Direct. Návrh Komise všechny tyto připomínky zohledňuje.

V kontextu finanční a dluhové krize je nezbytné se zaměřit na odstraňování překážek, které občanům stojí v cestě při hledání kvalifikované práce v jiné zemi EU nebo které je odrazují od nákupu zboží v ostatních zemích jednotného trhu. Neméně naléhavé je to pak v souvislosti se směřováním EU ke skutečné hospodářské a měnové unii a výhledově i k unii politické.

Zpráva o občanství EU za rok 2013 navrhuje k posílení práv občanů 12 nových opatření v 6 oblastech (podrobnosti naleznete v Příloze):

1. Odstranění překážek pro pracovníky, studenty a stážisty v EU

prodloužení doby, po níž mají uchazeči o zaměstnání právo pobírat dávky v nezaměstnanosti ze své země, zatímco si hledají práci v jiné členské zemi EU (v současné době to jsou 3 měsíce) – tím by se docílilo zvýšení mobility pracovníků
vytvoření rámce pro hodnocení kvality stáží, jenž by specifikoval práva a povinnosti zúčastněných stran – tím by se zajistilo, že stáže nejsou využívány jako forma „neplacené práce“.

2. Snížení byrokratické zátěže v zemích EU

snazší uznávání dokladů prokazujících totožnost a povolení pobytu při cestování v EU nebo při potřebě prokázat v jiné členské zemi svou identitu – to by mělo zahrnovat možnost nepovinných jednotných evropských dokumentů, které by občané mohli používat ve všech zemích EU
jednodušší uznávání osvědčení o technické způsobilosti vozidel v rámci EU.

3.  Ochrana zranitelnějších skupin obyvatelstva v EU

zavedení evropského průkazu pro zdravotně postižené, který by byl uznáván ve všech zemích EU. Díky tomu by všech 80 milionů zdravotně postižených osob mohlo při cestování v EU plně využívat výhod, které mají v dané členské zemi držitelé vnitrostátních průkazů pro zdravotně postižené (např. v oblasti dopravy, cestovního ruchu, kultury a volnočasových aktivit)
navržení právních předpisů, jimiž by se dále posílila procesní práva osob, především dětí a zranitelných osob v situaci, kdy jsou podezřelé či obžalované ze spáchání trestného činu.


4. Odstranění překážek bránících nakupování v rámci EU


optimalizace pravidel pro urovnávání přeshraničních sporů o malé peněžní částky při prodeji zboží po internetu nebo v jiné zemi EU – pomocí evropského řízení o drobných nárocích mohou spotřebitelé v případě potíží získat své peníze v krátké době zpět
vytvoření online nástroje, který zvýší transparentnost nákupů digitálních produktů a umožní spotřebitelům porovnávat ceny výrobků v různých zemích.

5. Podpora dostupnosti cílených a srozumitelných informací o EU


zpřístupnění nástrojů elektronického vzdělávánípracovníkům místní správy a poskytování srozumitelných informací o tom, na koho se občané v případě problémů mohou obracet.

6. Podpora účasti občanů v demokratickém procesu


hledání způsobu, jak občanům EU umožnit ponechat si právo volit v celostátních volbách v zemi jejich původu. Některé členské státy EU totiž své občany, kteří se přestěhovali do jiné země Unie, zbaví jejich práva volit, v konečném důsledku je tak trestají za to, že uplatnili své právo volného pohybu.

Zpráva o občanství EU je nejen ústředním dokumentem Evropského roku občanství 2013, ale zároveň ukazuje pokrok, kterého bylo od vydání první zprávy o občanství v roce 2010 (viz IP/10/1390 a MEMO/10/525) dosaženo – Komise přijala všech 25 opatření, které si v říjnu 2010 vytyčila.

Tato iniciativa přichází v době, kdy Komise přijímá nejnovější zprávu o provádění Listiny základních práv Evropské unie (viz IP/13/411 a MEMO/13/411), včetně občanských práv, k nimž patří i právo na ochranu osobních údajů. Vydávána je rovněž zpráva o pokroku na cestě ke skutečnému občanství, která popisuje, jak jsou práva občanů EU (např. právo volného pohybu, politická práva, právo na konzulární ochranu apod.) vymáhána a jakého pokroku se dosáhlo v boji proti diskriminaci na základě státní příslušnosti.


Zdroj: ec.europa.eu
(Publikováno 15. května 2013)

>>zpět
Omlouváme se, ale registrace v tuto chvíli není možná, z důvodu řešení Souhlasu o poskytování osobních údajů – registrace bude opět možná od září 2018. Děkujeme za pochopení!
Předpověď počasí
Sobota Neděle Pondělí
Oblačno
-2°C /-4°C
Sněhové přeháňky
-2°C /-4°C
Sněhové přeháňky
1°C /-2°C

Portál - kniha Hry a trénink Paměti

Logo Ministerstvo práce a sociálních věci Logo Život90
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace